Vårt klimatarbete

Sju Gårdar arbetar systematiskt för att minska våra utsläpp av växthusgaser. I juni 2010 blev alla våra gårdar klimatcertifierade. Det innebär att vi uppfyller de klimatkrav som KRAVs och Svenskt Sigills experter tagit fram. För Sju Gårdar är klimatarbetet ett stort åtagande. Här kan du se vad klimatcertifieringen innebär i praktiken:
 
Djurhållning
 
På Sju Gårdar gäller det till exempel att ha friska och välmående kor, inte bara för att det är bra för korna och dem som sköter dem. Det är också bra för klimatet eftersom friska kor ger mer mjölk och kött vilket gör klimatpåverkan per kilo lägre.
Sju Gårdar:
 • Är anslutna till ett hälsoredovisningssystem men har också en egen kvartalsvis uppföljning av djurens skötsel av extern veterinär
 • Följer kontinuerligt ett antal nyckeltal kring djurhälsan
 •  Analyserar fodret för att utifrån kons behov och välbefinnande kunna utfodra optimalt för hög produktion.
 • Låter korna gå ute på bete dygnet runt under vår, sommar och höst. Det mår korna bra av. Mycket bete kräver en hög andel vall vilket är bra för klimatet. Med ett grönt växt-täcke året runt binds markens kol- och mullämnen i marken vilket minskar klimatgaserna.
Foderproduktion
 
En tredjedel av klimatgaserna från den vanliga mjölkproduktionen härrör från foderproduktionen. De är också i foderproduktionen de största klimatvinsterna finns att hämta.
På Sju Gårdar har vi en mycket hög andel hemmaproducerat foder. Det gör att gödseln kan användas effektivare och ger kortare transporter. Det minskar också behovet av soja som ofta odlas med stor negativ klimatpåverkan. 
Sju Gårdar:
 • Köper bara svenska och europeiska fodermedel som är ekologiskt certifierade och klimatberäknade
 • Eftersträvar hög andel baljväxter i grovfodret, dels för proteinet i fodret dels för att binda kväve i växtodlingen
 • Analyserar allt foder och anpassar foderblandningen efter näringsinnehållet i vallfodret för att uppnå en balanserad foderstat.
Växtodling
 
Eftersom Sju Gårdar är ekologiska använder vi ingen konstgödsel. Det är bra för klimatet eftersom tillverkningen av konstgödsel förbrukar fossil energi.
Sju Gårdar:
 • Strävar efter att minska mängden lättillgängligt kväve i marken efter skörd. Det är viktigt för miljön och klimatet. De gör årliga kvävebalanser och har nyckeltal för kväveutnyttjandet.
 • Är noga med växtföljden, ser till att ha avbrottsgrödor, optimerar användningen av naturgödsel genom årliga analyser av växtnäringen och har en gödselplan för varje enskild åker.
 • På mulljordar, som vid bearbetning avger stora mängder kol, odlas istället långliggande vallar.
Växtnäring
 
Stallgödseln är viktig i ekologisk produktion. Gödselns näringsinnehåll samt när och hur mycket man sprider påverkar skörden och klimatbelastningen.
Sju Gårdar:
 • Analyserar näringsinnehållet i gödseln varje år och har en gödslingsplan för varje skifte
 • Mäter markens innehåll av växtnäringsämnen vart 10:e år
 • Myllar ned gödseln inom 4 timmar efter spridning för att minimera avgången av klimatgaser från gödseln
 • Sprider gödseln i huvudsak i växande grödor
Energianvändning
 
För att bli klimatcertifierad krävs att ha koll på sin energianvändning och en plan för att minska den.
Sju Gårdar:
 • Har gjort en total energikartläggning på varje gård och har en treårig plan för att effektivisera energianvändningen
 • Har tagit fram nyckeltal för hur mycket energi de använder i relation till gårdens areal och antalet kor
 • Använder bara el som till 100 procent kommer från förnybara energikällor
 • Kommer att ge alla traktorförare en kurs i sparsamt körsätt
 • Tar hänsyn till och dokumenterar energieffektiviteten vid investeringar i byggnader eller maskiner
 • Ska göra en kartläggning över varje gårds möjligheter att ersätta fossila bränslen med förnybara

 

 

 

Sju Gårdars blomma